X
تبلیغات
زولا

قیام


                                             

 ما در نماز چهار تا قیام داریم . 

هر چهارتای آن واجب است که  دو تای آن رکن است و دو تای آن واجب غیر رکنی است .

یکی قیام تکبیرةالاحرام است که رکن است .

یکی قیام هنگام قرائت که رکن نیست ولی واجب است .

یکی قیام متصل به رکوع است

و یکی قیام بعد از رکوع است که طرف باید بعد از رکوع کامل بایستد و بعد به سجده برود 

 بعضی ها بخاطر سریع خواندن نماز این را رعایت نمی کنند .

قیام متصل به رکوع زمانی ترک می شود که شخص رکوع را یادش برود و به سجده برود و

 پیش از اینکه به سجده برود برگردد و به حالت رکوع برود ، این فرد از حالت ایستاده به رکوع نرفته است . 

در این حالت قیام متصل به رکوع ترک شده است .